Wzór formularza wniosku o płatność oraz wzór formularza informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4

Informujemy, że w dziale Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER / Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji / Wzory wniosków, umów i instrukcje udostępniliśmy wzór formularza wniosku o płatność oraz wzór formularza informacji monitorującej realizację operacji  w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków na operacje typu „Scalanie gruntów”

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać…

Details

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 173/2356/17

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałą nr 173/2356/17 listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich…

Details

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html